Ethische gedragscode

Alle mensen die bij ons komen werken als vrijwilliger, stagiair of betaald en ondertekenen de ethische gedragscode voordat ze aan de slag gaan.

Wat is een gedragscode?
Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) deelnemers. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met (minderjarige) deelnemers. Ook geeft de gedragscode aan hoe Kidspower zal handelen als er klachten zijn. 

Doel van deze gedragscode 
Natuurlijk is er bij veel activiteiten lichamelijk contact tussen de staff en de kinderen op kamp: stoeien, een pleister plakken, enz. De grenzen in de omgang met minderjarigen zijn dan minder scherp en wat ongewenst gedrag is, verschilt per situatie. Kidspower streeft naar goede omgangsregels voor de deelnemers en de medewerkers. 

Definities 

KidspowerKidspower VOF, KvK nummer 32124315 0000
Staf / MedewerkerIedereen die Kidspower heeft ingezet om de evenementen van Kidspower te begeleiden.
DeelnemersIedereen die zich heeft ingeschreven voor een evenement van Kidspower.
EvenementAlle activiteiten die door Kidspower georganiseerd worden. 
Seksuele intimidatieElke vorm van seksuele of seksueel getinte gedragingen, verbaal, non-verbaal of fysiek, bewust of onbewust van de kant van de staf, deelnemers of andere direct bij Kidspower betrokkenen, die als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren, ongeacht op welk moment en in welke situatie.

Uitgangspunten bij Kidspower

 • de veiligheid van de kinderen staat ALTIJD voorop.
 • de staff is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en gedrag. 
 • onderschrijven we het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is. 
 • hebben we het volste vertrouwen in onze medewerkers. 
 • scheppen we een klimaat waar kinderen zich veilig voelen. 
 • hebben we respect voor elkaar. 
 • is er ruimte om verschillend te zijn. 
 • hebben we een open organisatie.

Grenzen zijn persoonlijk
Niet iedereen heeft de behoefte om te worden aangeraakt. Iedere minderjarige heeft het recht om niet aangeraakt te willen worden. Het is daarom belangrijk dat er een klimaat is waarin minderjarigen deze grenzen mogen hebben en dat ook mogen aangeven; door iets te zeggen of door lichaamstaal. Staffleden moeten er bij stilstaan dat niet ieder minderjarige gewent is om voor zichzelf op te komen en moeten letten op zowel de verbale als non-verbale signalen. Ook als het lichamelijk contact onschuldig en goed bedoeld is. Staffleden hebben vaak een opvoedkundige rol of zijn een rolmodel voor een minderjarige. Staffleden moeten de persoonlijke grenzen van minderjarigen respecteren en zijn er verantwoordelijk voor dat zij, maar ook andere staffleden deze grenzen niet overschrijden. Grenzen in het contact met kinderen zijn niet 100% te benoemen, maar er is een haarscherpe grens: alle seksuele contacten tussen stafleden en deelnemers zijn ontoelaatbaar. Dit geldt zowel voor strafbare handelingen als voor niet strafbare handelingen. Seksueel contact tussen stafleden en minderjarigen wordt aangemerkt als een ernstige beroepsfout. 

Verklaring Gedragsregels 
Zoals bekend is het onmogelijk om alle situaties te omschrijven. We beperken ons daarom tot het omschrijven van de algemene gedragsregels, verdeeld over 4 paragrafen. 

§1. Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Onze staff brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven: 

 1. Onze staff benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. 
 2. Onze staff trekt niemand voor, noch stelt onze staff iemand achter. 
 3. Onze staff discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook. 
 4. Onze staff vloekt en scheld niet. 
 5. Schoppen, slaan, spugen en pesten wordt door de staff niet geaccepteerd en we zorgen ervoor dat onderlinge ruzies uitgesproken en opgelost worden (met hulp van de staf). 
 6. Onze staff zorgt ervoor dat deelnemers met plezier met elkaar omgaan en creëren daartoe een gezellig sfeer. 
 7. Onze staff houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de deelnemer (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of juist bewonderend over. 
 8. Onze staff komt op voor de rechten en de waardigheid van de deelnemer, zeker als deze zich in een kwetsbare situatie bevind en (minder goed) voor zichzelf op kan komen. 
 9. Onze staff gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de deelnemer - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. 
 10. Onze staff heeft een voorbeeldfunctie voor de deelnemer. 

§2. Integriteit 
Een stafflid moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met een deelnemer, hij moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de deelnemer weet én aanvoelt dat de staf integer is. Integriteit is daarom één van de belangrijkste competenties die een stafflid moet bezitten, maar nog sterker: het gebrek aan integriteit van een stafflid brengt alle staffleden, en Kidspower als organisatie, schade toe. 
Een staflid toont aan integer te zijn door zowel tijdens als buiten het evenement, de volgende gedragsregels na te leven: 

 1. Onze staff is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. 
 2. Onze staff laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. 
 3. Onze staff gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de deelnemers die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen. 
 4. Onze staff onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een deelnemer. 
 5. Onze staff onthoudt zich van seksueel getinte (non)verbale intimiteiten, zoals opmerkingen, aanrakingen of gebaren. 
 6. Onze staff mengt zich niet onnodig in het privéleven van de deelnemer. 

§3. Verantwoordelijkheid 
Onze staff is zich ervan bewust dat ze gedurende het evenement zorgen voor kinderen. Hierdoor nemen zij de verplichting op zich die een beroep doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel. 

 1. Onze staff bewijst voor zichzelf en zijn omgeving dat hij deze verantwoording aankan door zich aan deze gedragsregels te houden. 
 2. Onze staff is zich ervan bewust dat ze een rolmodel zijn voor de deelnemers waardoor ze invloed hebben op de deelnemers en eventueel op derden. Daarom is onze staff bedachtzaam in hun handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken. 
 3. Gedurende het evenement zal de staff niet in het bijzijn van deelnemers roken, enige vorm van drugs of alcohol gebruiken en geen seksuele toespelingen maken naar wie dan ook. 

§4. Professionaliteit 
Onze staff is niet alleen een rolmodel voor de deelnemers, maar ze vertegenwoordigen ook de organisatie Kidspower naar de klanten toe. Onze staf doet dat onder meer door zich aan onderstaande gedragsregels te houden: 

 1. Onze staff houdt zijn privé-leven gescheiden van het evenement. 
 2. Als zich een situatie voordoet waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de staff om in de geest van de regels te handelen 
 3. Als de staff niet zeker is over ene bepaalde situatie zal hij advies inwinnen binnen Kidspower (andere staffleden en kantoor) voordat hij overgaat tot handelen. 
 4. Onze staff zal erop toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij het evenement worden nageleefd en anderen eventueel op hun gedrag of handelen aanspreken. 

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels? 
De begeleider moet zich realiseren dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Als hij grensoverschrijdend gedrag signaleert, dient hij maatregelen te nemen. Ook als een ouder (of voogd) grensoverschrijdend gedrag signaleert, zouden we het graag gemeld hebben. 

Wat zijn de mogelijkheden? 

 • de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken 
 • de eindverantwoordelijke op het evenement aanspreken op het gedrag van de desbetreffende persoon. 
 • Kidspower kantoor inlichten op 020 261 00 78 of rense@kidspower.nl
 • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd 

Bronvermelding 
Voor het opstellen van deze Ethische- & Gedragscode hebben we uiteraard gebruik gemaakt van andere bronnen.
Deze zijn in alfabetische volgorde: 

 • NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) 
 • NOC*NSF 
 • NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) 
 • Scouting Nederland 
 • Verenigde Naties, Kinderrechtenverdrag

Procedure bij melding grensoverschrijdend gedrag 

 1. Melding komt binnen bij Kidspower vertouwenspersoon (Rense Siegmund) 
 2. Rense neemt contact op met de ouders (& evt. met Justitie) 
 3. Vermeende dader wordt op de hoogte gebracht van de melding. 
 4. Er wordt een handelingsplan vastgelegd 
 5. Het handelingsplan wordt uitgevoerd 
 6. Dit alles wordt (indien mogelijk) onder de volgende 2 voorwaarden uitgevoerd: 
  1. Alles wordt schriftelijk vastgelegd (datum en de tijd vermelden). 
  2. Iedere handeling wordt altijd uitgevoerd in het bijzijn van één of meerdere personen. 

Copyright Kidspower 2022 - contact